نامرتبی دندانها

نامرتبی دندانها

نامرتبی دندانها

درمان نامرتبی دندانها

نامرتبی دندانها شایعترین ناهنجاری ارتودنسی است. دندان های نامرتب ضمن ایجاد مشکل زیبایی موقع لبخند و صحبت کردن پیامدهای دیگری همچون تجمع خرده های غذایی و جلب جرم بین دندانها، اختلال در تکلم و بعضا انحراف فک را ممکن است به همراه داشته باشند.

دلایل نامرتبی دندان ها

مهمترین دلایل بروز کراودینگ عبارتند از: اندازه کوچک قوس دندانی، عرض زیاد دندانها و اختلالات تکاملی حین رویش دندانها

درمان نامرتبی دندان ها

تأمین فضای لازم جهت ردیف کردن دندانهای کج بسته به کیس مستلزم کشیدن دندان و یا بزرگ کردن قوس دندانی است. فاکتورهای اثرگذار در انتخاب بین ارتودنسی با کشیدن دندان یا ارتودنسی بدون کشیدن دندان عبارتند ار: میزان کمبود فضای قوس دندانی، وضعیت بافت نرم لب ها و نیمرخ بیمار، شیب دندانهای جلویی، ناهنجاری فکی زمینه ای و البته سلیقه بیمار در خصوص فرم نهایی لب ها و دندانها

دیدگاه خود را بنویسید